Skip to main content

Privacy verklaring

Yamipets B.V, gevestigd aan Yamipets b.v. Hoenderstraat 10A 5845AELedeacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.naturalfreshmeat.nl

Yamipets b.v. Hoenderstraat 10A 5845AE Ledeacker

W.A.A. Cornelissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Yamipets B.VHij is te bereiken via info@naturalfreshmeat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yamipets B.V verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onzediensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u eenoverzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onzewebsite

Bijzondere en/of gevoeligepersoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelenover websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebbenvan ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouderdan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderenverzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent datwij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over eenminderjarige, neem dan contact met ons op via info@naturalfreshmeat.nl, danverwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welkegrondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yamipets B.V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/ofreclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indiendit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden eenaccount aan te maken
 • Yamipets B.V analyseert uw gedrag opde website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten endiensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yamipets B.V bewaart uw persoonsgegevensniet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevensworden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn)van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onzewebsite
 • Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden

Yamipets B.V verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig isvoor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan eenwettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken,die wij gebruiken

Yamipets B.V gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Eencookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websitewordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. YamipetsB.V gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgenervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uwvoorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om dewebsite goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaastplaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaaktecontent en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze websitehebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor hetplaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo inte stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alleinformatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browserverwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen ofverwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of teverwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens door Yamipets B.V en heeft u het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienenom de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uof een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek totinzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens ofverzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uwpersoonsgegevens sturen naar info@naturalfreshmeat.nl. Om er zeker van te zijndat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uwidentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uwprivacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Yamipets B.V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om eenklacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yamipets B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevensniet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contactop met onze klantenservice of via info@naturalfreshmeat.nl